Lean en Duurzaam Produceren

Menu

Certificeringsnormen

C02-prestatieladder

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder?

ISO 9001

Wilt u meer weten over ISO 9001 certificering?

ISO 14001

Wilt u meer weten over ISO 14001 certificering?
close

De CO2 prestatieladder

Jaar van oprichting: 2009

Achterliggende organisatie: SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen)

Wat is het?
De CO2-prestatieladder met het daarbij behorende certificaat wordt in Nederland als een belangrijke Duurzaamheidscertificering beschouwd. De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem en is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO2-prestatieladder is gebaseerd op vier kernbegrippen namelijk: inzicht, reductie, participatie en transparantie.

De CO2-prestatieladder is opgedeeld in 5 niveaus. Met name overheden beoordelen potentiële leveranciers op het niveau op de ladder: hoe hoger een bedrijf scoort hoe meer compensatie op het selectiecriterium ‘prijsniveau’ een bedrijf krijgt bij de aanbesteding van projecten. Op deze manier hebben bedrijven een direct economisch gunningsvoordeel van het realiseren van Duurzaamheid. De CO2-prestatieladder is gericht op maximaal eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie. Daarnaast streeft de prestatieladder naar minimale belasting en belemmeringen door regels en voorschriften.

De milieubarometer kan gebruikt worden als een handige tool om een CO2-footprint te maken voor de CO2-prestatieladder. Indien de milieubarometersscore van een bedrijf in de afgelopen 3 jaar met minimaal 5% is gedaald, komt het bedrijf in aanmerking voor het milieubarometer certificaat.
Meer informatie:
www.skao.nl
www.milieubarometer.nl

Hoeveel bedrijven zijn gecertificeerd in Nederland?

In de bovenstaande figuur staat het aantal door het SKAO afgegeven certificaten weergeven. Op 1 april 2016 waren er 718 afgegeven certificaten. Dit zegt niks over het huidig aantal geldige certificaten. Een certificaat blijft voor minstens 15 maanden geldig.

close

ISO 9001

Jaar van oprichting: 1987

Achterliggende organisaties: ISO (internationale organisatie) NEN (voor Nederland)

Wat is het?
ISO 9001 is in grote delen van de wereld “business as usual”. ISO 9001 staat voor het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie kan voldoen aan: (1) de klantwensen, (2) de wet en regelgeving die van toepassing is op het product en (3) de eisen die de organisatie zelf stelt. Daarnaast hebben bedrijven met een ISO 9001 een kwaliteitsmanagement systeem opgericht. De kern van ISO 9001 wordt vaak als volgt weergegeven: (1) zeg wat je doet, (2) doe wat je zegt en (3) bewijs het.
Meer informatie:
www.isoregister.nl

Hoeveel bedrijven hebben er een geldig certificaat in Nederland?

Wat opvalt als er naar de grafiek wordt gekeken is dat er in 2004 een flinke terugval zit. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt doordat er steeds meer sectorspecifieke kwaliteitsmanagement-systemen opkwamen. Een andere reden is dat kwaliteitssysteem bij veel bedrijven een onderdeel was geworden van het managementsysteem en dat bedrijven het voordeel van een certificaat niet meer inzagen. De stijging die na 2004 is ingezet, is te verklaren omdat overheden vaak bij toelevering aan de overheid eisen dat deze bedrijven in het bezit zijn van een ISO 9001 certificaat. De daling rond 2008 is een gevolg van de crisis.  Een ISO 9001 certificaat is 3 jaar geldig.

close

ISO 14001

Jaar van oprichting: 1996

Wat is het?
ISO 14001 is een certificaat op het gebied van milieumanagement. ISO 14001 is zo ontwikkeld dat het op ISO 9001 aansluit. De eisen voor ISO 14001 bestaan uit 5 onderdelen:

  • Milieubeleid;
  • Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan;
  • Implementatie en uitvoering;
  • Controle en corrigerende maatregelen;
  • Beoordeling door de directie.

Het belangrijkste bij ISO 14001 is de milieurisico-analyse, waarbij de mogelijke milieurisico’s op het gebied van mogelijke vervuiling worden beoordeeld. Het te ontwikkelen milieuzorgsysteem dient goed aangepast te worden aan de aard, de omvang en de complexiteit van de organisatie.Ook bij de ISO 14001 kan de milieubarometer gebruikt worden als milieuregistratie-instrument. Indien de milieubarometerscore van een bedrijf in de afgelopen 3 jaar met minimaal 5% is gedaald, komt het bedrijf in aanmerking voor het milieubarometercertificaat.
Meer informatie:
www.isoregister.nl
www.milieubarometer.nl

Hoeveel bedrijven hebben er een geldig certificaat in Nederland?


In Nederland zit certificaat in de lift, sinds 1999 is het aantal ISO 14001 certificaten verdrievoudigd. De laatste 3 jaar lijkt het gestabiliseerd. Dit valt wellicht te verklaren dat bedrijven voor wie het certificaat relevant is het inmiddels hebben en er niet veel nieuwe bedrijven bijkomen. Nederland valt wereldwijd gezien ver buiten de top 10 als het gaat om het verstrekte aantal ISO-14001 certificaten. Een ISO 14001 certificaat is evenals het ISO 9001 certificaat 3 jaar geldig.