Lean en Duurzaam Produceren

Menu

Startcondities en randvoorwaarden

Startcondities

Op basis van 15 cases van studenten bij aangesloten bedrijven en literatuuronderzoek zijn we tot een aantal startcondities en randvoorwaarden gekomen voor het integreren van Lean en Duurzaamheid.

Randvoorwaarden

Op basis van 15 cases van studenten bij aangesloten bedrijven en literatuuronderzoek zijn we tot een aantal startcondities en randvoorwaarden gekomen voor het integreren van Lean en Duurzaamheid.
close

1. Noodzaak/overtuiging 
Een belangrijke startconditie is dat er een noodzaak of overtuiging is om aan Duurzaamheid te gaan doen. Dit kan zijn door een interne of externe noodzaak (bijvoorbeeld wetgeving) of een bepaalde overtuiging. Om succesvol aan deze startconditie te voldoen kan de organisatie concrete Duurzaamheidsdoelen stellen. Doelen geven richting en de gap met de huidige performance draagt bij aan de noodzaak tot veranderen. Een handige tool om doelen van de organisatie te vertalen naar afdelingsdoelen of persoonlijke doelen is een X-matrix.

2 Gebruik significante hoeveelheid middelen
Een tweede belangrijke startconditie is dat het bedrijf een significante hoeveelheid aan middelen zoals materialen, water, energie, chemicaliën gebruikt. Pas dan levert het integreren van Lean en Duurzaamheid ook daadwerkelijk grote voordelen op. Bij niet productiebedrijven zullen de verbeteringen vaak vooral zitten in het gebouw, omdat er geen significante hoeveelheid aan uitstoot plaatsvindt.

3 Bewustzijn van de huidige positie.
Een derde belangrijke startconditie is het bewustzijn van de huidige positie met betrekking tot Lean en Duurzaamheid. Pas wanneer een bedrijf weet waar het nu staat kan het ook een doelpositie formuleren waar het naartoe wil. Stel dat een bedrijf vaststelt dat het nog weinig aan Lean heeft gedaan en al wel veel aan Duurzaamheid. Dan dient het bedrijf een plan op te stellen hoe men Lean kan worden en tegelijkertijd Duurzaamheid daarbij op zodanige wijze integreert zodat de twee elkaar versterken. Lean mensen in een bedrijf moeten Duurzaamheid dan ook niet alleen maar als bonus uitkomsten zien maar ook ervan overtuigd zijn van de voordelen dat het productiviteitsvoordelen oplevert indien beide zaken worden gecombineerd. Het is belangrijk dat een geïntegreerde Lean- en Duurzaamheidsfunctie de economische, ecologische en maatschappelijke doelstellingen van een onderneming verstaat en tegelijkertijd deze kan verkondigen en tot verbeteringen kan komen zowel binnen de organisatie en de supply chain. Een handige tool voor het bepalen van de huidige positie is de Lean & Duurzaamheid RPA. Deze is te vinden onder het kopje: Lean en Duurzaamheid integreren op strategisch niveau > Analyse huidige situatie > Self-assessment.

close

1. Inzicht in verbruik
Een belangrijke kritieke succesfactor is dat bedrijven weten hoeveel vervuiling en uitstoot het bedrijf heeft en waar het vandaan komt. Als dit bekend is kan een besparingsplan opgesteld worden en kunnen Lean en Duurzaamheid efficiënt geïntegreerd worden. Een handige tool daarbij kan de Green System Boundary map zijn. Deze is te vinden is onder het kopje: Integreren op projectniveau > Organisatie niveau > Green System Boundary  Map.

Indien men de gevolgen van één of meerdere specifieke Lean acties in kaart wil brengen wordt de Green Consequenses tool aangeraden. Deze is te vinden onder het kopje: Integreren op strategisch niveau > Roadmap > Green Consequences.

2. Medewerkersbetrokkenheid
Medewerkersbetrokkenheid wordt als een van de pijlers gezien onder het succes van Lean. Door medewerkers bij het proces te betrekken gaan zij zich ook verantwoordelijk voelen voor de resultaten. Dit geldt ook bij de integratie van Lean en Duurzaamheid, het kan wel van bovenaf allemaal opgelegd worden maar mensen dienen ook te geloven in het succes van integratie en door de medewerkers erbij te betrekken wordt er een bewustzijn gecreëerd.

3. Samenwerking in de supply chain
Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken[1] blijkt dat samenwerking in de supply chain leidt tot betere resultaten op het gebied van Duurzaamheid. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat er een directe link is tussen  kostenreductie en Lean manufacturing enerzijds en het verbeterde resultaat op het gebied van Duurzaamheid anderzijds. Daarnaast vergroot samenwerking in de keten de kans op het gezamenlijk creëren van nieuwe mogelijkheden, het verhogen van de productiviteit en een grotere kans op succes van de Lean en Duurzaamheids implementatie.

4. Steun van het management
Het is van belang dat de integratie van Lean en Duurzaamheid wordt gesteund door het management en dat het management de medewerkers voldoende middelen geeft (tijd, geld, opleidingsmogelijkheden, externe ondersteuning etc) om Lean en Duurzaamheid te integreren. Als het management de integratie van Lean en Duurzaamheid niet ondersteunt en niet belangrijk vindt dan neemt de kans op een succesvolle integratie aanzienlijk af.

5. Stabiel proces
Stabiele processen (richtlijn leveringsprestaties boven de 90%) dragen bij aan een grotere kans van slagen van de integratie van Lean en Duurzaamheid. Indien een bedrijf de processen niet op orde heeft, is het bedrijf  een groot deel van de tijd bezig met brandjes blussen, hierdoor is de kans aanwezig dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de succesvolle integratie van Lean en Duurzaamheid.

6. Continu verbeteren
Continu verbeteren is een filosofie, en deze filosofie vereist een verandering in de cultuur van een bedrijf. Er dient een cultuur te ontstaan dat het altijd beter kan en het nooit perfect is. Ook de integratie van Lean en Duurzaamheid verloopt nooit in één keer perfect, menselijke factoren en culturele verandering zijn dus nodig om een proces van continu verbeteren te creëren binnen een bedrijf.

7. Methodische werkwijze voor het integreren van Lean en Duurzaamheid (A3, tools)
Gestructureerd te werk gaan is een belangrijke voorwaarde om Lean en Duurzaamheid succesvol te integreren. Wanneer mensen lukraak dingen gaan doen zonder enig idee erachter is er een grote kans dat mensen langs elkaar gaan werken en dat er suboptimalisatie plaatsvindt. Werken met de A3-methode helpt bij het geven van een structuur aan Lean en Duurzaamheid. Lees hier hoe de A3-methode in haar werk gaat. Ook zijn er diverse tools te vinden die handvaten geven over het integreren van Lean en Duurzaamheid.

[1] Pampanelli, A. B., Found, P., & Bernardes, A. M. (2014). A Lean & Green Model for a production cell. Journal of Cleaner Production, vol. 85, p.19–30.

Dayna F. Simpson Damien J. Power, (2005),”Use the supply relationship to develop lean and Green suppliers”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 10 Iss 1 p. 60 – 68